am gmu

Miškų sertifikavimas

FSC® miškų tvarkymo principai

► ĮSTATYMŲ IR FSC PRINCIPŲ BEI KRITERIJŲ LAIKYMASIS. Miškų tvarkymas turi atitikti visus šalies įstatymus, ratifikuotas tarptautines konvencijas bei visus FSC principus ir kriterijus.

► NUOSAVYBĖS IR NAUDOJIMO TEISĖ BEI ATSAKOMYBĖ. Turi būti aiškiai apibrėžta, dokumentais patvirtinta ir juridiškai įteisinta ilgalaikė žemės ir miško išteklių nuosavybės bei naudojimo teisė.

► VIETOS ŽMONIŲ TEISĖS. Turi būti pripažinta ir gerbiama vietos žmonių teisė turėti, naudoti ir valdyti savo žemę bei išteklius.

► SANTYKIS SU BENDRUOMENĖMIS IR DARBUOTOJŲ TEISĖS. Miškų tvarkymas turi palaikyti ar gerinti miške dirbančių ir vietos bendruomenių ilgalaikę socialinę ir ekonominę gerovę.

► NAUDA IŠ MIŠKO. Miškų tvarkymas turi skatinti efektyvų daugiatikslį miškų naudojimą, kad užtikrintų ilgalaikę ekonominę naudą ir aplinkosaugines bei socialines funkcijas.

► POVEIKIS APLINKAI. Miškų tvarkymas turi išsaugoti biologinę įvairovę ir su ja susijusias vertybes, vandens išteklius, dirvožemį, unikalias ir lengvai pažeidžiamas ekosistemas bei kraštovaizdį, miškų ekologines funkcijas bei jų vientisumą.

► MIŠKO TVARKYMO PLANAS. Miško tvarkymo planas turi būti paruoštas atsižvelgiant į darbų apimtis ir intensyvumą, taip pat turi būti įgyvendinamas ir nuolat atnaujinamas. Planas aiškiai apibrėžia ilgalaikius miško tvarkymo tikslus ir priemones jiems pasiekti.

► STEBĖSENA (MONITORINGAS) IR ĮVERTINIMAS. Atsižvelgiant į vykdomų darbų apimtis ir intensyvumą, stebėsenos metu turi būti įvertinti: miško būklė, produkcijos kiekis, medienos srautai į įmones, miško tvarkymas bei jo poveikis aplinkai ir visuomenei.

► YPATINGOS VERTĖS MIŠKŲ (HIGH CONSERVATION VALUE FOREST) IŠSAUGOJIMAS. Ypatingos vertės miškuose ūkinė veikla turi palaikyti ar pagerinti jiems būdingas savybes. Sprendimai dėl ypatingos vertės miškų visuomet turi būti priimami remiantis atsargumo principu.

► GREITOS APYVARTOS ŽELDINIAI. Greitos apyvartos želdiniai turi būti planuojami ir tvarkomi pagal 1 - 9 principus ir kriterijus bei remiantis 10 principo kriterijais. Greitos apyvartos želdiniai gali teikti socialinę ir ekonominę naudą bei padėti tenkinti medienos produktų poreikį. Tačiau tuo pačiu jie turi sumažinti natūralių miškų naudojimą bei skatinti jų atkūrimą ir apsaugą.