am gmu

Miškų sertifikavimas

Miškų sertifikavimas

VĮ Kretingos miškų urėdijos miškai sertifikuoti 2003 m., resertifikuoti 2010 ir 2014 metais. Tai garantas, kad ūkininkaujama pagal tarptautinius reikalavimus – išsaugojant ir gausinant miško išteklius visuotinai pripažintais tvaraus (darnaus) miškų ūkio principais, subalansuojant ekonomines, ekologines ir socialines miškų funkcijas.

VĮ Kretingos miškų urėdijai išduotas sertifikatas, kurio numeris - NC-FM/COC-012425 (aktyvi nuoroda). Sertifikatas galioja nuo 2014 m. balandžio 29 d. iki 2019 m. balandžio 28 d. FSC-100%.

Minėtas dokumentas patvirtina, kad miško produktai yra gauti iš atsakingai valdomų miškų ir sertifikuoti pagal nepriklausomos Miškų valdymo tarnybos (angl. FSC) taisykles.

Apie FSC

Miškų valdymo tarnyba (Forest Stewardship Council ® – FSC), veikianti kaip tarptautinė nevyriausybinė organizacija yra sukūrusi tarptautinę miškų sertifikavimo sistemą.

Visi FSC ženklu pažymėti miško produktai yra nepriklausomų ekspertų sertifikuoti, kaip kilę iš miškų, kurie tvarkomi pagal tarptautiniu mastu pripažintus FSC miškų sertifikavimo sistemos principus ir kriterijus.

Tropiniai, vidutinių platumų ir boreliniai miškai sertifikuojami pagal tuos pačius 10 FSC sertifikavimo sistemos principų, kurių kiekvienas detalizuojamas atskirais atvejais. Visi principai ir kriterijai periodiškai peržiūrimi ir koreguojami. Jie yra vertinimo pagrindas, siekiant nustatyti ar įmonės ūkininkavimas miškuose atitinka tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio reikalavimus.

Lietuvoje valstybiniai miškai pradėti sertifikuoti 2000 m. siekdama suderinti ekonomines ir gamtosaugines ūkininkavimo sąlygas, įtvirtinant aplinkosaugos požiūrį į miškų tvarkymą ir tuo išsilaikyti kintančiomis medienos rinkos sąlygomis.

FSC® miškų tvarkymo principai

► ĮSTATYMŲ IR FSC PRINCIPŲ BEI KRITERIJŲ LAIKYMASIS. Miškų tvarkymas turi atitikti visus šalies įstatymus, ratifikuotas tarptautines konvencijas bei visus FSC principus ir kriterijus.

► NUOSAVYBĖS IR NAUDOJIMO TEISĖ BEI ATSAKOMYBĖ. Turi būti aiškiai apibrėžta, dokumentais patvirtinta ir juridiškai įteisinta ilgalaikė žemės ir miško išteklių nuosavybės bei naudojimo teisė.

► VIETOS ŽMONIŲ TEISĖS. Turi būti pripažinta ir gerbiama vietos žmonių teisė turėti, naudoti ir valdyti savo žemę bei išteklius.

► SANTYKIS SU BENDRUOMENĖMIS IR DARBUOTOJŲ TEISĖS. Miškų tvarkymas turi palaikyti ar gerinti miške dirbančių ir vietos bendruomenių ilgalaikę socialinę ir ekonominę gerovę.

► NAUDA IŠ MIŠKO. Miškų tvarkymas turi skatinti efektyvų daugiatikslį miškų naudojimą, kad užtikrintų ilgalaikę ekonominę naudą ir aplinkosaugines bei socialines funkcijas.

► POVEIKIS APLINKAI. Miškų tvarkymas turi išsaugoti biologinę įvairovę ir su ja susijusias vertybes, vandens išteklius, dirvožemį, unikalias ir lengvai pažeidžiamas ekosistemas bei kraštovaizdį, miškų ekologines funkcijas bei jų vientisumą.

► MIŠKO TVARKYMO PLANAS. Miško tvarkymo planas turi būti paruoštas atsižvelgiant į darbų apimtis ir intensyvumą, taip pat turi būti įgyvendinamas ir nuolat atnaujinamas. Planas aiškiai apibrėžia ilgalaikius miško tvarkymo tikslus ir priemones jiems pasiekti.

► STEBĖSENA (MONITORINGAS) IR ĮVERTINIMAS. Atsižvelgiant į vykdomų darbų apimtis ir intensyvumą, stebėsenos metu turi būti įvertinti: miško būklė, produkcijos kiekis, medienos srautai į įmones, miško tvarkymas bei jo poveikis aplinkai ir visuomenei.

► YPATINGOS VERTĖS MIŠKŲ (HIGH CONSERVATION VALUE FOREST) IŠSAUGOJIMAS. Ypatingos vertės miškuose ūkinė veikla turi palaikyti ar pagerinti jiems būdingas savybes. Sprendimai dėl ypatingos vertės miškų visuomet turi būti priimami remiantis atsargumo principu.

► GREITOS APYVARTOS ŽELDINIAI. Greitos apyvartos želdiniai turi būti planuojami ir tvarkomi pagal 1 - 9 principus ir kriterijus bei remiantis 10 principo kriterijais. Greitos apyvartos želdiniai gali teikti socialinę ir ekonominę naudą bei padėti tenkinti medienos produktų poreikį. Tačiau tuo pačiu jie turi sumažinti natūralių miškų naudojimą bei skatinti jų atkūrimą ir apsaugą.

Ypatingos vertės miškai

Ypatingos vertės miškai (YVM) - HCV6 kategorija: miškai, kurie svarbūs vietinių žmonių bendruomenių tradiciniam kultūriniam identitetui nustatyti, taip pat valstybiniuose miškuose esantys objektai, turintys ypatingą kultūrinę, ekologinę, ekonominę, gamtinę, istorinę ar religinę reikšmę.

VĮ Kretingos miškų urėdijoje esantys ypatingos vertės miškai

HCV6 kategorijos ypatingos vertės miškų sąrašas

VĮ KRETINGOS MIŠKŲ URĖDIJOS MIŠKOTVARKOS PROJEKTO SANTRAUKA 2017.01.02

VĮ Kretingos miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto santrauka

Vidinės miškotvarkos projektai – tai miškų ūkio veiklos planai, rengiami visoms valstybinių miškų valdytojų ir privačioms miškų valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei, skiriami konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti.

Vidinės miškotvarkos projektas parengtas VĮ Kretingos miškų urėdijos patikėjimo teise valdomiems ir naudojamiems miškams. Pagal jį miškai bus tvarkomi, naudojami ir atkuriami dešimt metų (nuo projekto patvirtinimo datos). Projektavimas atliktas naudojant 2015 m. valstybinės miškų inventorizacijos duomenis.