am gmu

Miškų atkūrimas

Miško sėklininkystė

Sėklinės miško bazės objektai yra sėkliniai ir I selekcinės grupės medynai, miško sėklinės plantacijos, kolonų rinkiniai, bandomieji želdiniai, miško genetiniai draustiniai, rinktiniai, elitiniai medžiai ir kiti vertingi medynai, medžių grupės ar pavieniai medžiai, registruoti Lietuvos miško sėklinės bazės objektų sąvade.

Aplinkos ministro 2002-08-23 įsakymu Nr.457 patvirtinti Lietuvos miško sėklinės bazės sąvado tvarkymo nuostatai. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos miško sėklinės bazės sąvado paskirtį, objektus, tvarkymą bei Sąvado tvarkymo įstaigą, jos teises ir pareigas. Sąvado paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti šiuose nuostatuose nurodytus duomenis.

Aplinkos ministro 2007–11–30 įsakymu Nr.D1-651 patvirtinti Miško dauginamosios medžiagos nuostatai, kurie reglamentuoja miško sėklinės bazės naudojimą, miško dauginamosios medžiagos auginimą, prekybą, naudojimą miškams atkurti ir įveisti šalyje. Nuostatų 22 priede pateikti medžių rūšių kilmės rajonai, nurodant medžių rūšis, kilmės rajono pavadinimą, kodą ir į kilmės rajono teritoriją patenkančias miškų urėdijas.

Medžių rūšies kilmės rajonas – teritorija (arba keli plotai), kurioje susidaro beveik vienodos ekologinės sąlygos ir kurioje randami panašių fenotipinių arba genetinių požymių medynai.

VĮ Kretingos miškų urėdijos paprastojo ąžuolo medynai priskirti Pajūrio žemumos rajonui, drebulės, karpuotojo beržo medynai priskirti Pajūrio žemumos – Žemaičių aukštumos rajonui, paprastosios eglės – LT/E1 ir paprastosios pušies – LT/P1 rajonui, juodalksnio – Pajūrio ir Mūšos – Nemunėlio žemumų – Žemaičių aukštumos rajonui.

Miškų mokslinio tyrimo ir mokymo bei sėklininkystės objektams priskirti miškai, patvirtinti LRV 1999-02-05 nutarimu Nr.133 (LRV 2011-12-28 nutarimo Nr.1562 redakcija).

Miško sėklinės bazės sąvokos:

· Miško genetiniai draustiniai – saugomos teritorijos, skirtos ilgalaikiam genetiškai vertingų medžių populiacijų ar jų dalių išsaugojimui.

· Sėkliniai medynai – iš kitų medynų atrinkti produktyvūs ir geros kokybės medynai, skirti sėklų ruošai.

· Rinktiniai medžiai – selekciškai vertingi medžiai, atrinkti pagal nustatytus klasifikacinius fenotipinius požymius.

· Elitiniai medžiai – selekciškai labai vertingi medžiai, įvertinti pagal sėklinių palikuonių paveldėjimo būdu įgytus vertingus požymius ir savybes.

· Sėklinės plantacijos – atrinktų klonų arba šeimų specialūs želdiniai tvarkomi taip, kad dažnai ir gausiai derėtų bei juose būtų patogu surinkti sėklas.

Miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros programa įtraukta į Nacionalinę miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metams programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr.569. Programos tikslas – išsaugoti ir gausinti Lietuvos miškus ir jų išteklius.

Augalų (miško) genetinių draustinių nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 1 d. įsakymu Nr.D1-102. VĮ Kretingos miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškuose išskirti 9 miško genetiniai draustiniai, ąžuolo, eglės, beržo ir pušies medynuose.

Miško sėklinių medynų nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 1 d. įsakymu Nr.D1 - 101. VĮ Kretingos miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje yra išskirti 5 sėkliniai medynai, po vieną maumedžio ir juodalksnio medynuose ir trys eglės medyne.

Dauginamajai medžiagai atrinkti 37 rinktiniai medžiai: 6 ąžuolo, 1 uosio, 4 juodalksnio, 6 drebulės ir 20 beržo. Drebulės rinktini medžiai yra Kartenos, ąžuolo – Kartenos ir Mikoliškių, beržas – Vaineikių ir Šernų, juodalksnio - Vėžaičių girininkijoje.