am gmu

Miškų atkūrimas

Miško atkūrimas

2006-2015 m. plynai iškirsta 2783 ha medynų. Želdinta 62 % kirtaviečių, savaime atžėlė 17 %, dar neatkurtos kirtavietės sudaro 21 % ploto. Neapaugusiuose plotuose atkurta ir įveista 2571 ha želdinių. Pagal būklę geri želdiniai sudaro 80,3 %, patenkinami – 19,6 %, blogi – 1,4 %. Žuvusių želdinių nėra. 2006 m. gerų želdinių buvo 48,5 %, patenkinamų – 49,6 %, blogų – 1,4 % ir žuvusių – 0,5 %. Želdinimo darbų kokybė, palyginus su ankstesniu miškotvarkos projekto vykmečiu, labai pagerėjusi. Paliktose atželti kirtavietėse vyrauja atžėlimas beržais – 48,2 %, juodalksniais – 35,3 %, spygliuočiais – 7,7 %. Atžėlę jaunuolynai yra mišrūs, ugdymo kirtimais formuojami tikslinių medžių rūšių medynai.

 

Miško atkūrimas 2006–2015 m.

Metai

Miško atkūrimas ir įveisimas

Miško įveisimas

Želdinių, žėlinių priežiūra (auklėjimas ir atsodinimas)

sodinimu

(mišriu būdu)

žėlimu

sodinimu

žėlimu

2006

176,6

57,2

74,0

-

197,0

2007

184,3

44,3

50,4

-

260,4

2008

174,8

45,7

85,5

-

384,0

2009

199,0

56,4

42,7

-

197,4

2010

229,6

62,0

27,6

-

300,0

2011

213,3

66,9

23,5

-

385,1

2012

197,3

76,8

33,2

-

447,5

2013

194,8

61,2

15,2

-

508,9

2014

196,0

54,5

37,0

-

426,7

2015

198,6

23,4

16,0

-

498,0

Iš viso

1964,3

548,4

405,1

-

3605,0

Vid. per metus

196,4

54,8

40,5

-

360,5

 

Pastabos: Skiltyje “ Želdinių ir žėlinių priežiūra“ neįtraukta želdinių apsauga nuo žvėrių.

Želdinių būklės įvertinimo raida

Inventorizavimo metai

1991 m.

2005 m. (1992-2005)

2006-2015m.

Želdinių plotas

1609

2387

2570

Būklė (plotas,%):

 

 

 

geri

12,9

48,5

80,3

patenkinami

81,1

49,6

19,6

blogi

4,6

1,4

0,1

žuvę

1,4

0,5

-

 

Daugiausia želdinių įveista Skuodo Vaineikių ir Kartenos girininkijose (41,8 proc. visų miškų urėdijos vykmečio želdinių). Geriausiai želdiniai įvertinti Mikoliškių girininkijoje, mažiausiai gerų želdinių yra Kartenos, Vaineikių ir Vėžaičių girininkijose. Tačiau atskirų taksatorių vertinimai gali būti ir subjektyvūs. Geresnę želdinių kokybę lėmė gera išauginamų medelyne sodinukų kokybė, tepimas repelentais, tvorų tvėrimas ir individualių apsaugų taikymas nuo žvėrių. Didelis miškų urėdijos darbuotojų nuopelnas – geros želdinių būklės išlaikymas ir gerinimas, priežiūra ir apsauga nuo elninių žvėrių, žinoma ir darbuotojų požiūris į ateities miškų kūrimą, formavimą.