am gmu

Miškų atkūrimas

Miško sėklininkystė

Sėklinės miško bazės objektai yra sėkliniai ir I selekcinės grupės medynai, miško sėklinės plantacijos, kolonų rinkiniai, bandomieji želdiniai, miško genetiniai draustiniai, rinktiniai, elitiniai medžiai ir kiti vertingi medynai, medžių grupės ar pavieniai medžiai, registruoti Lietuvos miško sėklinės bazės objektų sąvade.

Sėklinės bazės objektai

(pagal Lietuvos miško sėklinės bazės sąvadą, 2016 m.)

Miško atkūrimas

2006-2015 m. plynai iškirsta 2783 ha medynų. Želdinta 62 % kirtaviečių, savaime atžėlė 17 %, dar neatkurtos kirtavietės sudaro 21 % ploto. Neapaugusiuose plotuose atkurta ir įveista 2571 ha želdinių. Pagal būklę geri želdiniai sudaro 80,3 %, patenkinami – 19,6 %, blogi – 1,4 %. Žuvusių želdinių nėra. 2006 m. gerų želdinių buvo 48,5 %, patenkinamų – 49,6 %, blogų – 1,4 % ir žuvusių – 0,5 %. Želdinimo darbų kokybė, palyginus su ankstesniu miškotvarkos projekto vykmečiu, labai pagerėjusi. Paliktose atželti kirtavietėse vyrauja atžėlimas beržais – 48,2 %, juodalksniais – 35,3 %, spygliuočiais – 7,7 %. Atžėlę jaunuolynai yra mišrūs, ugdymo kirtimais formuojami tikslinių medžių rūšių medynai.