am gmu

Bendros žinios

Miškų urėdijos miško žemė pagal funkcinę paskirtį

Miškai pagal funkcinę paskirtį suskirstyti į pogrupius, o pagal nustatytą ūkinį režimą pogrupiai priskiriami atitinkamoms miškų grupėms.

Rezervatiniai miškai. Jiems priskirtas 214 ha plotas. Tai Plazės gamtinis rezervatas.

Draustinių miškai su II grupės ūkiniu režimu - miškai, esantys telmologiniuose, pedologiniuose, botaniniuose, zoologiniuose, miško genetiniuose draustiniuose, esančiuose valstybiniuose parkuose ir biosferos monitoringo teritorijose, taip pat kraštovaizdžio ir kitų draustinių dalyse, kuriose saugomos biologinės vertybės. Valstybinių draustinių sąrašai patvirtinti LR Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486 ir vėlesniais pakeitimais. Tokių miškų yra 9396 ha.

Saugomi gamtos išteklių sklypai – jų funkcinė paskirtis yra išsaugoti saugomus gamtinio kraštovaizdžio objektus, saugomas buveines, saugomus gamtos išteklių sklypus, palaikant jų miškų miškus tokios būklės, kad šią funkciją jie galėtų geriausiai atlikti. Saugomų gamtos išteklių sklypų minimalus plotas - 3 ha. Šiam pogrupiui priskirtų miškų urėdijoje yra 110 ha.

Priešeroziniai miškaimiškai, esantys daubų ir skardžių šlaituose, stačiuose 150 ir didesnio nuolydžio upių slėnių, ežerų ir kitų vandens telkinių šlaituose, raguvose, nuošliaužų vietose, lengvai pustomuose atviruose ar rekultivuojamuose smėlynuose, karstinio regiono intensyvaus karsto zonų IV grupės žemėse. Minimalus šių miškų plotas – 1 hektaras. Formuojant šio pogrupio sklypus, prie šlaitų prijungiama ir 5-10 m. pločio prieššlaitinė dalis. Didžioji dalis priešerozinių miškų yra išsidėstę privačiuose miškuose, valstybinės reikšmės miškuose yra apie 123 ha.

Miško parkai - poilsiui, visuomenės reikmėms naudojami miškai su atitinkama įranga ir infrastruktūra (privažiuojamaisiais keliais, automobilių stovėjimo ir poilsio aikštelėmis, pasivaikščiojimo, dviračių, slidinėjimo takais, masinių renginių vietomis, paplūdimiais, įvairiam poilsiui skirta įranga ir statiniais). Minimalus plotas priskirti šiam pogrupiui – 3 ha. Miško parkų miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškuose yra 2542 ha.

Rekreaciniai miško sklypai – miškai, naudojami tenkinti visuomenės poreikius trumpam poilsiavimui gamtoje, pasivaikščiojimams, sportui, stovyklavimui ir panašiai pritaikyti miškus šioms funkcijoms atlikti. Tradiciškai naudojami intensyviam poilsiui iki 50 ha miško sklypai faktinėse poilsiavietėse, turinčiose reikiamą įrangą (žaidimų aikšteles, paplūdimius, stovyklavietes ir panašiai).

Draustiniai su III grupės ūkiniu režimumiškai, esantys geologiniuose, geomorfologiniuose, kultūriniuose draustiniuose, šių rūšių draustiniuose esančiuose valstybiniuose parkuose ir biosferos monitoringo teritorijose, taip pat kraštovaizdžio draustinių dalyse, kuriose nėra biologinių vertybių. III miškų grupės draustiniai išskirti 1949 ha plote.

Vandens telkinių apsaugos zonų miškai miškai esantys, vandens telkinių apsaugos zonų teritorijose (1031 ha). Vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos nustatomos pagal 2001 m. lapkričio 7 d. aplinkos ministro įsakymu Nr.540 (2007-02-14 Nr.D1-98 redakcija) patvirtintas taisykles. Apsaugos zonos miško žemėje:

· 500 m. prie Nemuno, Neries upių bei prie ežerų ir tvenkinių, didesnių kaip 200 ha;

· 200 m prie ilgesnių kaip 50 km upių bei ežerų, tvenkinių, kurių plotas 50-200 ha.

Ūkiniai miškai – visi kiti miškai, nepriskirti I–III miškų grupėms, nepertraukiamai tiekiantys šalies ūkio ir gyventojų reikmėms medieną, laikantis aplinkosaugos reikalavimų. Ūkiniams miškams priskiriami ir valstybinių parkų ūkinių zonų miškai.