am gmu

Bendros žinios

Miškų urėdijos medynų dendrometrinė charakteristika

Miškų urėdijos miškams būdinga didelė rūšinė įvairovė ir mišrumas. Spygliuočiais apaugę 70,0 %, kietaisiais lapuočiais – tik 2,5 %, minkštaisiais lapuočiais – 27,5% medynų ploto. Miškų urėdijoje vyrauja eglynai, sudarantys 36 % nuo bendro visų medynų ploto, pušynai ne daug atsilieka nuo eglynų ir sudaro – 33 %, beržynai – 18 %, ąžuolynai – 2,2 %, juodalksnynai 7 % ir drebulynai apie 2 %, uosynai sudaro tik 0,1 % medynų ploto. Baltalksnynai urėdijos valdomuose miškuose tesudaro 0,6 % nuo bendro medynų ploto.

1.1. Medynų plotas pagal vyraujančias medžių rūšis (ha)

Medynai

Plotas, ha

%

Spygliuočiai, iš viso

21721

70,0

Pušynai

10371

33,4

Eglynai

11324

36,5

Kiti spygliuočiai

26

0,1

Kietieji lapuočiai, iš viso

780

2,5

Ąžuolynai

682

2,2

Uosynai

32

0,1

Klevynai

40

0,1

Kiti kietieji

26

0,1

Minkštieji lapuočiai, iš viso

8548

27,5

Beržynai

5628

18,1

Juodalksnynai

2147

6,9

Drebulynai

502

1,6

Baltalksnynai

187

0,6

Liepynai

66

0,2

Kiti minkštieji

18

-

Iš viso

31049

100

Atskirose girininkijose medynai pagal vyraujančias medžių rūšis pasiskirstę nevienodai. VĮ Kretingos miškų urėdijos valdomuose miškuose, didžiausią dalį medynų sudaro eglynai. Nors pušynai vyrauja šešiose girininkijose, bet pagal sudaromą plotą, jiems atitenka antra vieta. Mikoliškių ir Vaineikių, Vėžaičių girininkijose eglynai sudaro 62 ir 61 % šių girininkijų medynų ploto, Skuodo – 45 %, Lenkimų – 31 %, Palangos tik 8 %. Beržynų daugiausia yra Vaineikių ir Šernų girininkijose po 25 %, juodalksnynų daugiausia Klaipėdos girininkijoje – 17 % arba 412 ha. Daugiausia ąžuolynų yra Klaipėdos ir Kartenos girininkijose – 174 ir 164 ha arba 50 % visų ąžuolynų ploto. Drebulynai susitelkę Vaineikių girininkijoje (191 ha), kitose girininkijose šios rūšies medynai neviršija 50 ha. Pirmoje miško grupėje vyrauja juodalksnynai, kurie sudaro 64 proc. nuo šioje miškų grupėje esančių medynų ploto. Likusiose miško grupėse vyrauja spygliuočiai. II grupės miškuose vyrauja pušies medynai, kurie sudaro 59,9 proc., šioje miškų grupėje augančių medynų teritorijos. Ąžuolynų daugiausia susikaupę IV miškų grupėje (402 ha) arba 58,9%  šių medynų ploto. 82 ha yra pirmoje amžiaus klasėje ąžuolynų yra 82 ha arba 12 proc. šių medynų, tai plotai kurie atkurti ar įveisti vykdant ąžuolynų atkūrimo programą.