am gmu

Bendros žinios

Bendros žinios

Kretingos miškų urėdija Juridinių asmenų registre įregistruota 1990 m. gruodžio mėn. 28 d., registracijos numeris VĮ 90-35. Pažymėjimas išduotas 1991 m. kovo 25 d.  1998 m. gruodžio 2 d. suteiktas Valstybės įmonė Kretingos miškų urėdija pavadinimas. Įmonės kodas 164298560. Buveinė:  Kretinga, Savanorių g.  27.

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos, kurios  kodas 193257730. Buveinė: Smolensko g. 15, Vilnius.

Visas miškų urėdijos valdomų miškų plotas paskirstytas į 14 girininkijų: Skuodo, Lenkimų, Darbėnų, Grūšlaukės, Šventosios, Palangos, Vaineikių, Kartenos, Mikoliškių, Vėžaičių, Šernų, Klaipėdos, Juodkrantės ir Nidos. Vidutinis girininkijų plotas yra 3071  ha.

Atskiras struktūrinis padalinys urėdijoje yra medelynas auginantis miško ir urbanistinius sodmenis. Įmonės gamybos aptarnavimui ir prekybos organizavimui suformuotas miško ruošos, techninis ir prekybos padalinys.

VĮ Kretingos miškų urėdijoje vidutiniškai dirba 143 darbuotojai.  Darbuotojų skaičius išaugo perėmus Kuršių nerijos nacionalinio parko miškus.  Iš bendro darbuotojų skaičiaus, pagal patvirtintą struktūrą, įmonėje dirba 70 specialistų.

Miškų urėdijos veikla reglamentuojama Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu. Įmonė vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose. Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas. Įvertinant miškų urėdijos kapitalą, žemė ir miškas vertine išraiška į apskaitą neįtraukiami.

Urėdijos valdomas žemės plotas ir miškas apskaitomi nebalansinėse sąskaitose, kurių vertė pateikiama lentelėje:

Rodikliai

Mato vnt.

2016 metų rugsėjo 30 d. būklei

Valstybinės reikšmės miško žemė

ha

43 548

Valstybinės reikšmės miško žemės vertė

eurais

6 110 154

Medynų tūris

tūkst. m3

6 669,5

Medynų vertė

eurais

63 762 288

Bendra vertė

eurais

69 872 442

* Miško vertė, medynų tūris, medynų vertė ir bendra vertė pateikta be Kuršių nerijos miškų, nes jų vertė apskaičiuota 2015 metų sausio 1 dienos būklei.

VĮ Kretingos miškų urėdija yra vakarinėje Lietuvos dalyje išsidėsčiusi šešių savivaldybių teritorijoje. Bendras urėdijos miško žemės plotas 82,4 tūkst. ha. Bendras urėdijos miškingumas 26,4 %.

Lentelėje pateikiama informacija apie valdomus miškus:

Rodikliai

Mato vienetas

2016 metų rugsėjo 30 dienos būklei

 

2015 metų gruodžio 31 dienos būklei

Įmonės valdomi valstybinės reikšmės miškai

ha

41338,2

41338,2

Miško žemės plotas, rezervuotas nuosavybės teisių atstatymui

ha

6460

6460

Vietinės reikšmės vidaus keliai valstybinės reikšmės miškuose*

km

1066,80

1066,80