am gmu

Bendros žinios

Bendros žinios

Kretingos miškų urėdija Juridinių asmenų registre įregistruota 1990 m. gruodžio mėn. 28 d., registracijos numeris VĮ 90-35. Pažymėjimas išduotas 1991 m. kovo 25 d.  1998 m. gruodžio 2 d. suteiktas Valstybės įmonė Kretingos miškų urėdija pavadinimas. Įmonės kodas 164298560. Buveinė:  Kretinga, Savanorių g.  27.

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos, kurios  kodas 193257730. Buveinė: Smolensko g. 15, Vilnius.

Visas miškų urėdijos valdomų miškų plotas paskirstytas į 14 girininkijų: Skuodo, Lenkimų, Darbėnų, Grūšlaukės, Šventosios, Palangos, Vaineikių, Kartenos, Mikoliškių, Vėžaičių, Šernų, Klaipėdos, Juodkrantės ir Nidos. Vidutinis girininkijų plotas yra 3071  ha.

Atskiras struktūrinis padalinys urėdijoje yra medelynas auginantis miško ir urbanistinius sodmenis. Įmonės gamybos aptarnavimui ir prekybos organizavimui suformuotas miško ruošos, techninis ir prekybos padalinys.

Girininkijų apibūdinimas

(valstybinės reikšmės miškai)

Miškų urėdijos miško žemė pagal funkcinę paskirtį

Miškai pagal funkcinę paskirtį suskirstyti į pogrupius, o pagal nustatytą ūkinį režimą pogrupiai priskiriami atitinkamoms miškų grupėms.

Miškų urėdijos medynų dendrometrinė charakteristika

Miškų urėdijos miškams būdinga didelė rūšinė įvairovė ir mišrumas. Spygliuočiais apaugę 70,0 %, kietaisiais lapuočiais – tik 2,5 %, minkštaisiais lapuočiais – 27,5% medynų ploto. Miškų urėdijoje vyrauja eglynai, sudarantys 36 % nuo bendro visų medynų ploto, pušynai ne daug atsilieka nuo eglynų ir sudaro – 33 %, beržynai – 18 %, ąžuolynai – 2,2 %, juodalksnynai 7 % ir drebulynai apie 2 %, uosynai sudaro tik 0,1 % medynų ploto. Baltalksnynai urėdijos valdomuose miškuose tesudaro 0,6 % nuo bendro medynų ploto.